Terms of Service and Privacy Policy

Terms of Service and Privacy Policy

 

In dit Privacybeleid beschrijven we hoe VT-Marketing, een marketingbedrijf dat websites maakt, social media posts ontwikkelt en advertenties creëert met behulp van software, persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt.

  1. Naam en contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke VT-Marketing, Generaal- Mackzeklaan, Baarle-Nassau, 5111 XC, Nederland E-mail: info@vt-marketing.nl Telefoon: 0630407690
  1. Wettelijke Grondslag voor Gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende wettelijke grondslagen:

a) Contractuele noodzaak: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokken persoon of om precontractuele stappen te ondernemen op verzoek van de betrokkene.

b) Toestemming: Wij kunnen expliciete toestemming vragen voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens, en de betrokkene heeft het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.

c) Gerechtvaardigd belang: Wij kunnen persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde partij, mits deze belangen niet zwaarder wegen dan de rechten en vrijheden van de betrokkene.

  1. Ontvangers van Persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers:

a) Onze medewerkers en geautoriseerde agenten die toegang nodig hebben om hun taken uit te voeren.

b) Derde dienstverleners, zoals hostingproviders, betalingsverwerkers of marketingtools, om ons te helpen bij het leveren van onze diensten.

c) Autoriteiten of regelgevende instanties indien vereist bij wet of om onze rechten en belangen te beschermen.

  1. Internationale Gegevensoverdrachten

Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, waar de gegevensbeschermingswetten mogelijk verschillen. Dergelijke overdrachten zullen gebaseerd zijn op passende waarborgen, zoals standaardcontractuele clausules of de naleving van internationale gegevensbeschermingswetten door de ontvanger.

  1. Bewaartermijn van Gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld te vervullen, inclusief eventuele wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Zodra de bewaartermijn verstrijkt, zullen we de gegevens veilig verwijderen of anonimiseren.

  1. Rechten van de Klant en Intrekking van Toestemming

Als klant heeft u de volgende rechten:

a) Recht op toegang: U kunt verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die wij over u verwerken.

b) Recht op rectificatie: U kunt verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens.

c) Recht op verwijdering: U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden.

d) Recht op beperking: U kunt verzoeken om beperking van de verwerking in bepaalde situaties.

e) Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen of direct marketing.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

Als u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wilt intrekken, kunt u dit doen door contact met ons op te nemen via de verstrekte contactgegevens.

  1. Klachten

Indien u van mening bent dat wij uw privacyzorgen niet adequaat hebben behandeld of als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw verzoeken met betrekking tot gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit in uw rechtsgebied.

  1. Verplichting tot Verstrekken van Persoonsgegevens

In sommige gevallen kan het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens verplicht zijn om onze contractuele verplichtingen na te komen of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Als u ervoor kiest om de vereiste gegevens niet te verstrekken of uw toestemming in te trekken, kan dit van invloed zijn op onze mogelijkheid om u onze diensten te leveren.

  1. Gebruik van Geautomatiseerde Besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen, waaronder profilering, die aanzienlijke juridische gevolgen kunnen hebben voor individuen.

  1. Ontvangen van Gegevens van Andere Organisaties

Wij kunnen persoonsgegevens ontvangen van andere organisaties of derde partijen voor specifieke doeleinden, zoals marketingcampagnes of leadgeneratie. Wanneer wij persoonsgegevens van dergelijke bronnen verkrijgen, zorgen wij ervoor dat zij de nodige toestemming hebben verkregen of een wettelijke basis hebben voor het delen van de gegevens met ons.

Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in dit Privacybeleid en erkent u dat u ons gegevensverwerkingspraktijken heeft gelezen en begrepen. Als u vragen of zorgen heeft over dit beleid of onze gegevensverwerkingspraktijken, neem dan contact met ons op via de verstrekte contactgegevens.